กองกิจการนิสิต จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2566

19/1/2566 10:22:52น. 62
ITA

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการประชุมกองกิจการนิสิต ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  ได้แสดงเจตจำนงการบริหารงานการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร รวมถึงแจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาลกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้บรรยายให้บุคลากรได้ทราบถึงประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติ           Do & Don’t เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำ และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

  นอกจากนั้น ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับหน่วยงานภายใน (UP-ITA) ในปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับหน่วยงานภายใน (UP-ITA) ในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/1/2566 10:22:52น. 62
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2566#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน