สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย

26/9/2566 17:16:24น. 2981
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา "การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนต้น" ณ จังหวัดเชียงราย

ได้แก่

- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมืองรวง

- ชุมชนบ้านสันทางหลวง

- ตลาดการค้าชายแดนแม่สาย

- วัดป่าหมากหน่อ

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  พร้อมด้วย ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์ และ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถประมวลความรู้ในรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการจัดการบริหารชุมชน ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์โดยตรงจากการศึกษานอกสถานที่จริง  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/9/2566 17:16:24น. 2981
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน