แชร์ Twitter   
906
  

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นของ สกว. ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ดร.ปรีดา,ไชยมหาวัน,ได้รับเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นของ,สกว.,ประจำปี,2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในทีมวิจัยเรื่อง “การบูรณะโบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างอย่างยืน” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ โดยผลงานดังกล่าว มี รองศาตรจารย์ ดร.นคร ภู่วโรดม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รองศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ปนานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีมอบรางวัลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ณ ห้อง แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
ภาพ :   สุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    สุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/6/2562 16:46:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน