Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::178

     การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา,ครั้งที่,3/2562,
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำวีดีทัศน์ รายงานความคืบหน้าการหาข้อมูลของบุคคลสัญชาติของนายหม่อง ทองดี ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วสามารถขอสัญชาติไทยได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือให้กับนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ของมหาวิทยาลัย และ (ร่าง) หนังสือขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   นายอาทิตย์ การดื่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร   
เพิ่มข่าวโดย :   pruttapong.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 11:08:17

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน