ม.พะเยาจับมือ บริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด บันทึกข้อตกลงร่วม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 13/8/2562 16:27:54น. 664

ม.พะเยาจับมือ,บริษัท,ไซแอมสปา,เฮลท์,แอนด์,บิวตี้,จำกัด,บันทึกข้อตกลงร่วม,เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี,


วันนี้ (วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว พร้อมด้วยรองคณบดี  อาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คุณอำไพ ชีแฮน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไซแอมสปา เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด และ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของมหาวิทยาลัยใชเชิงบูรณาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความชำนาญระหว่างสองหน่วยงานร่วมกัน

ในการนี้ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสริมให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเน้นให้มีการนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาท และมีส่วนช่วยเหลือในการทำงานในวิชาชีพของเภสัชกรรม โดยสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ถือเป็นอีกหนึ่งศาสตร์สำคัญ ในการพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคสมัยใหม่ โดยการ MOU ในวันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่นักวิจัย นิสิต และผู้ประกอบการจะได้มาพบปะ และทำงานร่วมกัน พัฒนา ต่อยอดให้เป็นที่ต้องการของตลาดและตอบโจทย์กับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มอีกด้วย  

และวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล นำเสนอแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนและการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พร้อมเป็นสถานที่สร้างองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาองค์ความรู้ที่มาจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนา และร่วมมือกัน ให้สามารถต่อยอด สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่นำไปใช้ และสามารถขยายองค์ความรู้สู่ผู้อื่นได้อีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นหวังที่จะพัฒนาองค์ความรู้เชื่อมโยงกับงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยผ่านขั้นตอนและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นข้อสำคัญ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนางานวิจัย ของสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป

 
ภาพ :   วิทยา เนียมทาง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์ / ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 16:27:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน