โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2562 22/8/2562 13:48:30น. 462

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง,(KM),ครั้งที่,3/2562

 กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2562
                 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล     ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลังในช่วงก่อนเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 3/2562 ครั้งนี้ได้นำหัวข้อการปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมโครงการฯดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน กองคลังให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีหัวข้อดังนี้

 • กำหนดวันส่งเอกสารการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
 • การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2562
 • การส่งคืนใบเสร็จรับเงิน (เล่ม) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • การติดตามหน่วยงานที่ต้องจัดทำงบการเงิน
 • การเพิ่มรายการสินค้าในโปรแกรม Microsoft Dynamics AX 2009
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฎิบัติงาน พ.ศ.2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2562
 • ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
 • ปฏิทินการตรวจสอบวัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
 • ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขั้นตอนการคืนหลักประกันสัญญาภาพ :   นายพิชัย ไชยกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพิชัย ไชยกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 13:48:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน