มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลระดับเงิน (ดีมาก) การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 13/8/2562 18:58:16น. 1028

,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้ารับรางวัลระดับเงิน,(ดีมาก),การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย,(Green,Youth),ระดับประเทศ,ประจำปี,2561
            เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ พร้อมด้วยนิสิตชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลระดับเงิน (ดีมาก) การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ดร.วิจารย์ สิมาฉายา จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อมอบให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐ จำนวน 42 แห่ง ที่ผ่านการประเมินโครงการ Green Youth เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
             
                 ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักต่อการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกทั้ง ในปีนี้ ยังมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ มีการประเมินโครงการ Green Youth ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงาน ซึ่งโครงการที่ผ่านการประเมิน จะต้องเป็นโครงการที่มีผลงานชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ผลจากการประเมิน มีมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับทอง (ดีเยี่ยม) จำนวน 6 แห่ง (ได้รับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป) ระดับเงิน (ดีมาก) จำนวน 12 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 75 – 84) และ ระดับทองแดง (ดี) จำนวน 24 แห่ง (ได้รับคะแนน ร้อยละ 60 - 74 )

              ตัวอย่าง ผลงานด้านการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ Say No Thank you ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสามารถลดถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 1,586 ถุง ในระยะเวลา 2 เดือน ผลงานด้านการจัดการของเสีย อาทิ โครงการจัดการขยะ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงมูลไส้เดือน ทำน้ำจุลินทรีย์ สร้างเตาเผาเพื่อทำน้ำส้มควันไม้ และจัด Home Stay พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานได้ ผลงานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ โครงการชวนน้องปั่นไปปลูก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รณรงค์การใช้จักรยานควบคู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย ทำให้มีจำนวนต้นไม้เพิ่ม 1,000 ต้น ในพื้นที่ 4.26 ไร่ และ ผลงานด้านการจัดการพลังงาน อาทิ โครงการม่วงเขียวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยการสำรวจและแก้ไขก๊อกน้ำที่ชำรุด เพื่อประหยัดน้ำภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ภาพ :   ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/8/2562 18:58:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน