คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ สัมภาษณ์คณะกรรมการประจำคณะฯ 14/8/2562 13:15:56น. 543

คณะศิลปศาสตร์,ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ,หลักสูตร,,,,,ศิลปศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาไทย,และ,สัมภาษณ์คณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (AUN QA) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ สัมภาษณ์คณะกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE 14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่านได้แก่ อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ , ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ และ ดร.สรชัย คำแสน เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ภาพ / ข่าว : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 13:15:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน