คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 14/8/2562 14:26:15น. 564

คณะศิลปศาสตร์,ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน,ระดับคณะ,หลักสูตร,ศิลปศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (AUN QA) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ , ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ และ ดร.สรชัย คำแสน เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้


ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

ภาพ / ข่าว : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/8/2562 14:26:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน