สำนักงานอธิการบดี ม.พะเยา จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”  15/8/2562 13:38:31น. 801

สำนักงานอธิการบดี,ม.พะเยา,จัดอบรม,“การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” 

     วันพุธที่14 สิงหาคม2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดโครงการการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเทคนิคการเขียนหนังสือราชการห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์   ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมและหัวข้อระเบียบสารบรรณหลักการเขียนหนังสือและการโต้ตอบหนังสือหลักการเขียนรายงานการประชุม


     โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสิ่งที่สำคัญคือ การใช้ภาษาที่ดีถูกต้องชัดเจนและสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็นเข้าใจง่าย จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารการเขียนและจัดเอกสารเกิดความประทับใจ สร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/8/2562 13:38:31

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน