อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน"

15/8/2562 10:49:55น. 8
อาจารย์คณะนิติศาสตร์,เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ,"บทบาทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน"
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน" ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูภิรมย์ ภูพานรีสอร์ท อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
facebooktwitterline


ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
15/8/2562 10:49:55น. 8
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน"#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน