แชร์ Twitter   
540
  

     สอนการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สอนการรู้สารสนเทศ,สำหรับนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร,คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย พร้อมด้วย นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ นายปิยะราช สุขภิญโญ หัวหน้างานเทคโนโลยี และนางสาวสุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แนะนำบริการของศูนย์บรรณสารฯ และสอนการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านนิเทศศาสตร์ ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นำโดย อาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการทำรายงานวิจัย

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจการเรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์และการใช้โปรแกรม Endnote เบื้องต้น สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.054-466-705 ภายใน 3531
ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/8/2562 15:48:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน