Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::742

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม " สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "

คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดกิจกรรม,",สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,"

ในรหว่างวันที่ 18- 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม " สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ " ประจำปี 2562 โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาตร์ ในการนำเสนอกิจกรรม และผลงานทางวิชาการและเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ และด้านวิจัย ภายในงานมีกิจกรรมและการแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการแข่งขัน “ยอดรถแข่งพลังยาง ปี 62”  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  นิทรรศาการ  กิจกรรมสาขาวิชาต่างๆ


ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร และทีมงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 10:17:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด