Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::409

     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา,เตรียมเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว,(Green,Office,Standard)

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะเข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office Standard) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รางวัลระดับเหรียญทอง ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ทุกท่าน ช่วยรณรงค์และทำความเข้าใจความรู้ด้านสิงแวดล้อม เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวในทุกพื้นที่ และช่วยกันจัดการขยะที่เกิดจากตนเองให้น้อยที่สุด ในวันเวลาดังกล่าว การตรวจประเมินจะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการระดับประเทศ จึงอาจจะมีการสุ่มถามผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือทุกท่านให้ความร่วมมือในการตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม

         สามารถเข้าศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่   http://www.clm.up.ac.th/greenoffice/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ งานบริการ 054-466-705 เบอร์โทรภายใน 3530


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 11:02:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด