Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::533

     นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.พะเยา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์,ม.พะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ  เรื่อง การออกแบบระบบเฝ้าตรวจวัดแบบไร้สายโดยลอร่าและใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(1) นายวรการ จันธิมา  

(2) นายสิรวิชญ์ เวียงคำ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ  อาจารย์กฤษดา   เหลืองทองคำ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เรื่อง การประยุกต์ใช้เลขฐาน 7 กับการคำนวณหาวันในสัปดาห์ จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(1) นางสาวนงนภัส  โคงาม
(2) นางสาวปิยธิดา  ยังมั่ง
(3) นางสาวธัญจิรา  อุตบัววงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อาจารย์ตระกูลพันธ์  ยุชมภู


3. รางวัลชมเชย  เรื่อง ระบบแจ้งเตือนระดับน้ำล้นและสั่งการผ่านไลน์ เมสเซจจิ้ง เอพีไอ จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(1) นายศิวัชญา ยะมา
(2) นายภาคิน  คำภิระปาวงศ์  
(3) นายธนัท  พันธ์สุวรรณ  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อาจารย์กฤษดา   เหลืองทองคำ

4.  รางวัลชมเชย  เรื่อง การศึกษาวงจรชีวิตและพฤติกรรมของด้วงว่างชนด้วงกว่างสามเขาจันทร์และ
ด้วงคีมสมันทองเหนือ จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

(1) นายปรัชญา ชัยน้อย  
(2) นายธัญกร เมืองฟู
(3) นายธนัท อินต๊ะสุวรรณ์  
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ธันยาภรณ์  ตั้งเจริญชัย

5. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

            (1) นายไตรทศ เลียงหิรัญ

            (2) นางสาวชญากาณ แพทย์สมาน

            (3) นางสาวณัชญาธร แกล้วกล้า


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2562 11:35:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด