Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::479

     MIS เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

MIS,เข้าแนะแนวสัญจร,ณ,โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม,จังหวัดพะเยา

         เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิต และตัวแทนนิสิตทุกสาขาวิชา เข้าแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ทุนการศึกษา สวัสดิการที่จะได้รับ ให้กับนักเรียนได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

 

ภาพ :   ธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/8/2562 17:24:35

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน