Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::742

     คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมการแนะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต ม.พะเยา

คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมการแนะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์แก่นักเรียนชั้น,ม.6,โรงเรียนสาธิต,ม.พะเยา
วันนี้เวลา 13.30 น. อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ตัวแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแนะแนวทางการศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลังจากเสร็จสิ้นการแนะแนว ฯ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/8/2562 23:51:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด