แชร์ Twitter 
679
   SDG

     นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ,Talent,Mobility

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อาจารย์สาขาวิชาสรีรวิทยา) และ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี  ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 (Talent Mobility) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 
ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    patcharin.ja   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/8/2562 17:20:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน