แชร์ Twitter 
500
   SDG

     นายธนารักษ์ การุณยรัต นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัล คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จาก มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ (Mr. Thanarak Karunyarat, 4th Year Medical Technology Student, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, gets Moral and Ethical Outstanding Award from Professor Weekul Weeranuwat Medical Technology Foundation)

นายธนารักษ์,การุณยรัต,นิสิตเทคนิคการแพทย์,ชั้นปีที่,4,คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้รับรางวัล,คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น,ประจำปีการศึกษา,2561,จาก,มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล,วีรานุวัตติ์,(Mr.,Thanarak,Karunyarat,,4th,Year,Medical,Technology,Student,,School,of,Allied,Health,Sciences,,University,of,Phayao,,gets,Moral,and,Ethical,Outstanding,Award,from,Professor,Weekul,Weeranuwat,Medical,Technology,Foundation)
เมื่อ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้จัด พิธีเชิดชูเกียรติและมอบ รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับ นิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จาก 13 สถาบันการศึกษา ทั่วประเทศไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม โดยมี นายธนารักษ์ การุณยรัต นิสิตเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้รับ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 1,000.- บาท จากท่านประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สร้างความปิติยินดี ให้กับ นิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เป็นอย่างยิ่ง
On September Wednesday 4, 2019, Professor Weekul Weeranuwat Medical Technology Foundation and Dean Council of Medical Technology Teaching Institutes of Thailand held a ceremony of Moral and Ethical Outstanding Award at the Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya, Nakorn Prathom. The awards were given to MT students in academic year of 2018 from 13 teaching institutes all over Thailand. Mr. Thanarak Karunyarat, a 4th Year MT student, School of Allied Health Sciences, University of Phayao, was awarded the first consolation prize with certificate of honor and a sum of money for 1.000.- Thai Baht. Clinical Professor Emeritus Piyasakol Sakolsattayathorn former president of Mahidol University and former Public Health minister was the president at the ceremony. This brought a happiness moment to all students, alumni, instructors and officers of AHS, UP so much.ภาพ :   Staff of Fac. MT, MU.   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/9/2562 17:59:11

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน