แชร์ Twitter   
694
  

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน "

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดโครงการ,",ปลูกต้นไม้ในใจคน,"
วันที่ 5 กันยายน 2562 ช่วงบ่าย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปลูกต้นไม้ในใจคน " ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิฐสะราม แสนสุภา ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ศูนย์ฯ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างจุดการเรียนรู้และพัฒนา เพิ่มพื้นที่สีเขียว จากพื้นที่ที่เคยมีสภาพแห้งแล้งไม่สวยงาม ร่วมไปถึงสร้างความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบำเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม เสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/9/2562 10:35:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน