แชร์ Twitter   
2269
  

     สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 13:21:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน