Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1929

     ผลงานวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร เอี่ยมนิรันดร์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว.) ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Mathematics เรื่อง Three-Step Projective Methods for Solving the Split Feasibility Problems ในฐานข้อมูล  Web of Science, (Q1) in 'Mathematics',  Impact Factor: 1.105 (https://www.mdpi.com/2227-7390/7/8/712) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก และนายณัฐวุฒิ พลอาสา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 14:57:53

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน