Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::490

     กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2562

กองกิจการนิสิต,จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์,2562
วันที่ 7 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562 งานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 - 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2562 15:47:19

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน