Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::387

     คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์,ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน,โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต,สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์,คณะแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ปประจำสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้การต้อนรับโครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมทั้งคณะ รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าเยี่ยมชม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และเข้าประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน


ภาพ :   นางสาวกรรณิการ์ เงินดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรรณิการ์ เงินดี   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 10:16:42

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน