Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::236

     ทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ”

ทีมวิจัย,คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ,,“,แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ,”

วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล และ ทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาอาหาร กรมปศุสัตว์ ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (Northern Economic Cluster:NEC) ในประเด็นของ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ  ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันที่จะจัดทำแผนวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่ผ่านกลไกการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน


ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 12:00:45

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน