Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::254

     นักวิจัย MIS เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นักวิจัย,MIS,เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ,ณ,เมืองโตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะนักวิจัยภายใต้แผนการบูรณาการงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ Ueno Park เป็นการบริหารจัดการน้ำโดยองค์กรเอกชน (Ground work) และชุมชนท้องถิ่น ณ เมือง Mishima ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งสายน้ำ” รวมถึง Metropolitan area outer underground discharge channel ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำในสภาวะฉุกเฉิน โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยักษ์สำหรับการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ลดภาวะความเสี่ยงภัยพิบัติให้กับเมืองโตเกียว โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน นำมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทางด้านการพัฒนาและการวิจัย เนื่องจากจังหวัดพะเยา และเมือง Mishima มีลักษณะของพื้นที่รองรับน้ำที่คล้ายกัน

 

ภาพ :   กลุ่มวิจัยจัดการน้ำ มพ. (UP Water Management)   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.กันสุดา ชอบจิต (นิสิตฝึกงาน)   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2562 16:28:19

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน