แชร์ Twitter 
877
   SDG

     สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019)

สาขาวิชาโภชนาการ,คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,ขอเชิญ,เข้าร่วมกิจกรรม,วันนักกำหนดอาหารเอเชีย,(Asian,Dietitian’s,Day,2019)

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019) 


          สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019) ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


            กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงอาหารประจำชาติ อาหารอาเซียนและประเทศสมาชิก AFDA จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ เมียร์มาร์ อินโดนีเซีย บรูไน และลาว โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน และอาหารที่นิยมในประเทศ พร้อมทั้งมีการดัดแปลงให้เป็นอาหารสุขภาพและนำมาจัดแสดงในลักษณะค็อกเทล


            กิจกรรมแสดงการให้ความรู้และกำหนดอาหารเฉพาะโรค เน้นการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภคอาหารแต่ละโรคและให้เห็นตัวอย่างอาหารเฉพาะโรค นำมาจัดแสดงในลักษณะค็อกเทล กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษา กิจกรรมวัดองค์ประกอบร่างกาย โดยการใช้เครื่อง BIA และให้คำปรึกษาด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคล


   ทั้งนี้ ทางสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเซีย (AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations) ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day หรือวันนักกำหนดอาหารเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเชียได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรม และบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปทราบมากยิ่งขึ้น สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงสนับสนุนให้หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านนักกำหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

 

 

อ.ชมนาด สิงห์หันต์/ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ /ภาพ เรียบเรียง

 

ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ชมนาด สิงห์หันต์/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2562 18:18:08

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน