แชร์ Twitter   
796
  

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม GREEN OFFICE ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,จัดโครงการเตรียมความพร้อม,GREEN,OFFICE,ประจำปี,2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเตรียมความพร้อม GREEN OFFICE ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม GREEN OFFICE ประจำปี 2562 ณ ห้อง CE011111 โดยมี ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของคณะฯ    บุคลกร และพนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน และยังได้หารือถึงแนวทางในการเข้าสู่สำนักงานสีเขียว การมอบป้ายรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่ามุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวในอนาคต

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เนื่องด้วยนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University มุ่งเน้นการสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมุ่งเน้นการปรับปรุงผังแม่บท โดยกำหนดให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็น Botanic University และ Green University มุ่งพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยายกาศของการสร้างเสริมสุขภาพ และอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย รวมถึงการงดใช้โฟม และการงดใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย

ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพราะมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร จึงมีความเห็นให้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) โดยคาดหวังว่าบุคลากรจะตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในคณะ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย
ภาพ :   อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์/พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   patcharin.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2562 12:51:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน