แชร์ Twitter 
1151
   SDG

     นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market 2020: R2M 2020" ระดับมหาวิทยาลัย

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,เข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์,“Research,to,Market,2020:,R2M,2020",ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการคัดเลือกทีมนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาค ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market 2020: R2M 2020" ระดับมหาวิทยาลัย ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ทีม ซึ่งมีตัวแทนจากนิสิต 3 สาขาวิชา ได้แก่ นางสาวบุษกร พรมรุ่งโรจน์,นางสาววรรณิการ์ เปียงปิ๋ว, นายวรากร แก่นทอง, นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน, นางสาวณัฐธิดา คล้อยปาน, นายภคนันท์ จันอักษร นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย, นางสาวอริญชยา วัฒนศัพท์, นายพิสิษฐ์ มามาตร และนายรัตพล จอมแปง สาขาวิชาการตลาด  นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร, นางสาวศศิณา นากแก้ว, นางสาวเอื้องพร เวียงลอ, นางสาวณัฐชา กิจจา และนางสาวประภากรศิลป์ เพ็งพุฒ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และนางสาวนฤมล จงบริบูรณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ วิธีคิด การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี

 

สรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้ นิสิตจากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market 2020: R2M 2020" ระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่

 

ทีม : CheckDee ชื่อผลงานวิจัย : เครื่องวัดความสุกของทุเรียน โดยไม่ทำให้ทุเรียนเสียหาย

รายชี่อสมาชิกในทีม ได้แก่

1.นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

2.นางสาวศศินา นากแก้ว สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร  

3.นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย สาขาวิชาการตลาด  

4.นางสาวปิญากรณ์ น่วมอิ่ม สาขาวิชาฟิสิกส์- วิทยาลัยการศึกษา

5.นายวาทิน ยะวงค์  สาขาวิชาฟิสิกส์-วิทยาลัยการศึกษา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 4 ท่าน ได้แก่

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

ทีม : UN Fiber ชื่อผลงานวิจัย : ผลของวิธีการสกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเส้นใยอาหาร จากหน่อไม้เศษเหลือ

รายชี่อสมาชิกในทีม ได้แก่

1.นางสาวประภากรศิลป์ เพ็งพุฒ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

2.นายรัตพล จอมแปง สาขาวิชาการตลาด

3.นางสาวกมลลักษณ์ วิชาเร็ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

4.นางสาวลลิตา ลามะพรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

5.นางสาวสุขฤทัย วงค์ชัยคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

โดยมี อาจารย์ ดร.ตระกูล พรหมจักร สาขาความปลอดภัยทางอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ปรึกษา

 

ทีม : Super-Cool ชื่อผลงานวิจัย : อาหารเสริมสมุนไพรสูตรเย็นสำหรับไก่

รายชี่อสมาชิกในทีม ได้แก่

1.นายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด  

2.นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน สาขาวิชาการตลาด  

3.นางสาว ณัฐธิดา นามสกุล คล้อยปาน สาขาวิชาการตลาด  

4.นางสาวเภาวดี นามสกุล ศรีสอาด  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

5.นายไชยวัฒน์ นามสกุล สืบศักดิ์วงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และนายสาธิต อนุปิม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภาพ :   อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และปกบวร พูลเกษร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ และปกบวร พูลเกษร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2562 16:38:18

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน