แชร์ Twitter 
415
   SDG

     สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) จัดเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย Research to Market (R2M 2020)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี,(UPITI),จัดเวทีระเบิดไอเดียธุรกิจจากงานวิจัย,Research,to,Market,(R2M,2020)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จัดการแข่งขัน R2M ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจในการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างโอกาสผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจจริง โดยศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีควบคู่กับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในยุคที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งทีมนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันยังได้ฝึกกระบวนการค้นหาความรู้จากงานวิจัย และต่อยอดให้เกิดเป็นสินค้าและบริการ ไปจนถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น

 

โดยการตัดสินการแข่งขัน R2M ระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้รับเกียติจากผู้เชียวชาญทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยพิษณุโลก คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พะเยา จำกัด และคุณกานต์พิชชา ปัญญา รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผลการตัดสินทีมที่ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันในระดับภูมิภาค ต่อไปได้แก่

 

1.ทีม Check Dee

  1.นางสาวพาณิภัค พึ่งอินทร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

  2.นางสาวศศินา นากแก้ว สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร  

  3.นางสาวชนากานต์ อินตุ้ย สาขาวิชาการตลาด  

  4.นางสาวปิญากรณ์ น่วมอิ่ม สาขาวิชาฟิสิกส์- วิทยาลัยการศึกษา

  5.นายวาทิน ยะวงค์  สาขาวิชาฟิสิกส์-วิทยาลัยการศึกษา

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 4 ท่าน ได้แก่

  อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

  อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

  อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

  ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

 

2.ทีม Super Cool

  1.นายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด  

  2.นายวรากร แก่นทอง สาขาวิชาการตลาด  

  3.นางสาว ณัฐธิดา นามสกุล คล้อยปาน สาขาวิชาการตลาด  

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

  4.นางสาวเภาวดี นามสกุล ศรีสอาด  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

  5.นายไชยวัฒน์ นามสกุล สืบศักดิ์วงศ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 4 ท่าน ได้แก่

  อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

  ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย  อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  นายสาธิต อนุปิม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

3.ทีม UN Fiber

  1.นางสาวประภากรศิลป์ เพ็งพุฒ สาขาวิชาการจัดการการ

  2.นายรัตพล จอมแปง สาขาวิชาการตลาด

  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

  3.นางสาวกมลลักษณ์ วิชาเร็ว สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  4.นางสาวลลิตา ลามะพรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

  5.นางสาวสุขฤทัย วงค์ชัยคำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่

  ดร.ตระกูล พรหมจักร สาขาความปลอดภัยทางอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทีมนิสิต ม.พะเยา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป
ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2562 10:07:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน