แชร์ Twitter 
345
   SDG

     สำนักงานเลขานุการ คณะ ICT ม.พะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบิติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานเลขานุการ,คณะ,ICT,ม.พะเยา,จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบิติงานและจริยธรรมการวิจัยในคน,เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน,นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานคณะ ICT จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญชำนาญการในอนาคตสายงานบริการ” โดยคุณวราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา ซึ่งได้ไปเข้ารับการอบรมด้านเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน จากคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ณ กรุงเทพมหานครฯ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2562 โดยคุณสุทธิดา เดชะตา นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งได้ไปอบรมเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่างมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้นำความรู้ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานสายบริการในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีการเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการแบ่งปันไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2562 17:43:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน