แชร์ Twitter   
620
  

      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

,คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,,นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ และ ทีมวิจัย โดยมี รศ.ดร.โชค โสรัจกุล เป็นที่ปรึกษา นำเสนอแนวทางพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการด้านการผลิตโคเนื้อในภาคเหนือต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (สกสว.) ทั้งนี้ โครงการ “โคขุนฟาร์มต้นแบบการใช้จุลินทรีย์หมักลดต้นทุนอาหารสัตว์ จังหวัดพะเยา” เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องขยายผลการดำเนินงานในระดับประเทศร่วมกับโครงการอื่นๆ ในอีก 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม ลพบุรี จันทบุรี สมุทรสงคราม และ กระบี่ ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2562 16:10:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน