Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::1396

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

คณะเภสัชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,จัดกิจกรรมเภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน,อ.เชียงคำ,จ.พะเยา

วันนี้ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ และ นิสิต จากคณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผล และเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วย โดยภายในงานมีการสาธิตการสอนการทำน้ำไพลจากสมุนไพร และ การสอนการทำ Hand Cream จากข้าวไรท์เบอรี่ ซึ่งการทำกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ อยู่ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตอบโจทย์การบริการวิชาการให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้ ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน และ ในชีวิตประจำวันได้เองอีกด้วย


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2562 14:15:57

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน