แชร์ Twitter   
434
  

โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

โครงการบริการวิชาการ,การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ,PLC,ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.วัชระ จตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการ PLC ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมและคณะครู ให้การต้อนรับคณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนายั่งยืน ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ภาพ :   นายวิทวัส ธิวัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทวัส ธิวัย   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 15:48:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน