แชร์ Twitter   
415
  

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "Induction Period  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยกระบวนการเรียนรู้ Active learning  ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคม และภาพอนาคตเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่าน และการเขียนของผู้เรียน
ภาพ :   นายวิทวัส ธิวัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทวัส ธิวัย   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 15:50:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน