แชร์ Twitter   
677
  

กองกิจการนิสิต เข้ารับการตรวจสอบบัญชี

กองกิจการนิสิต,เข้ารับการตรวจสอบบัญชี
วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) กองกิจการนิสิตได้เข้ารับการตรวจสอบบัญชี งบประมาณ 2562 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการตรวจสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตามกลไกการตรวจสอบและการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อีกด้วย ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 17:01:28

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน