แชร์ Twitter   
757
  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด”

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ,ม.พะเยา,ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ,ม.ราชภัฏเชียงใหม่,โครงการ,“การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(อปท.),ในเขตภาคเหนือ,6,จังหวัด”
 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก ดำเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ดำเนินงานโครงการ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเขตภาคเหนือ 6 จังหวัด” และลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยโครงการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนภาคการเมืองท้องถิ่นสู่ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2562 17:07:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน