กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา

9/10/2562 15:11:03น. 2354
กองบริหารงานวิจัย,จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ,1,คณะ,1,โมเดล,สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย,16,คณะ,2,วิทยาลัย,ณ,ห้องประชุมชูชาติ,,กีฬาแปง,มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 กองบริหารงานวิจัยได้จัดการประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหารือการจัดทำเล่มรายงาน 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562 เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ "1คณะ1โมเดล" ณ ห้องชูชาติ กีฬาแปง โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือครั้งนี้ ซึ่งมีคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และนักวิจัย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 16 คณะ 2 วิทยาลัย โดย ดร.ศรีสุดา  จงสิทธิผล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพฯ) เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 59 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงประเด็นการเขียนข้อเสนอ ตามกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ซึ่งมุ่งเน้นการเขียนข้อเสนอตาม Platform 5 การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาการเชิงพื้นที่ และลดความเลื่อมล้ำทั้งนี้จะกระจายให้คณะและวิทยาลัย เขียนข้อเสนอให้ครอบคลุมในจังหวัดพะเยาให้ครบทั้ง 9 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองพะเยา, อำเภอจุน, อำเภอเชียงคำ, อำเภอเชียงม่วน, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอปง, อำเภอภูกามยาว, อำเภอภูซางและอำเภอแม่ใจ

โดยโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เป็นกิจกรรมหนึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" ที่สร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ช่วยชาวบ้านคิดและแก้ปัญหา ต่อยอดความรู้เกิดเป็นการสร้างงานและรายได้คนในชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมนี้จะมีการต่อยอดและขยายพื้นที่การดำเนินโครงการออกไปเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดพะเยา ภายในปีงบประมาณ 2564 ก่อเกิดเป็นความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชนตามปณิธาน มพ. ทั้งยังตอบสนองนโยบายระดับประเทศ ตามแผนยุทธศาตร์ชาติอีกด้วย

facebooktwitterline


ภาพ :   สมภพ ธุระพ่อค้า   
ข้อมูล/ข่าว :    สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   somphop.tu@up.ac.th   
9/10/2562 15:11:03น. 2354
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย จัดประชุมการเขียนข้อเสนอโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สร้างความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางให้นักวิจัย 16 คณะ 2 วิทยาลัย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน