แชร์ Twitter 
442
   SDG

     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตกายภาพบำบัดกับการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่” (Workshop Topic: Physical Therapy Student and Basic Advise for Smoking Cessation)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ,เรื่อง,“นิสิตกายภาพบำบัดกับการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่”,(Workshop,Topic:,Physical,Therapy,Student,and,Basic,Advise,for,Smoking,Cessation)
เมื่อ วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ หลักสูตรกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สภากายภาพบำบัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นิสิตกายภาพบำบัดกับการให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่” ณ ห้อง AHS 2101 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เป็นวิทยากร มีนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม 62 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม รู้ทันพิษภัยบุหรี่และรับรู้กลวิธีแนะนำการเลิกบุหรี่ ที่จะนำไปปฏิบัติได้กับผู้ป่วยหรือมารับบริการทางกายภาพบำบัดและบุคคลทั่วไป ทั้งด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่และการเลิกบุหรี่สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่ ในช่วงท้ายกิจกรรม มีการตอบคำถามชิงรางวัลกันอย่างสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนทั้งวิทยากรและผู้เข้าอบรม ทำให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอน
On October Wednesday 9, 2019 Physical Therapy Program, School of Allied Health Sciences, University of Phayao in collaboration with Network of Physical Therapy on Tobacco Smoke Free Thai Society, Physical Therapy Council and Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) created a workshop on the topic of “Physical Therapy Student and Basic Advise for Smoking Cessation”. The venue was Room AHS 2101, School of Allied Health Sciences, University of Phayao and the time was between 01.00 – 04.00 P.M. Asst.Prof.MT.Dr.Yuttana Mundee was the speaker and instructor. There were 62 participants of 2nd year PT students. Awareness of tobacco toxicity and harmfulness, knowledge and skill of basic strategy for smoking cessation were the objectives. This will ensure that the participants should be able to advise smoking cessation to PT patients or customers and general people. Therefore both prevention of new smoker and cessation of current smokers will be achieved. Questions and answers for award winners was done near the end of the workshop. This made all participants and instructor full of joy and confidence to practice smoking prevention and cessation in the future.ภาพ :   Palagon Udomkichpagon   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 11:42:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน