จำนวนผู้อ่านข่าว ::132

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รพ.สต.บ้านต๋อม กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม การใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม

เมื่อวันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ และ ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม
.เมือง จ.พะเยา กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญาด้านการดูแลโรคเรื้อรัง หมูที่ ๑-๑๘ จำนวน ๕๔ ท่าน ได้จัดกิจกรรมการประชุมเพื่อวางแผนแบบมีส่วนร่วม ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม  ของตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ในโครงการ ๑ คณะ ๑โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 


ภาพ :   อ.วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/10/2562 16:21:18

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน