Success!! กิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” นักวิจัยสามารถส่งบทความตีพิมพ์ (Submission) จำนวน 15 ผลงาน ภายใน 2 วัน จัดโดยกองบริหารงานวิจัย

11/10/2562 17:33:03น. 177
Success!!,กิจกรรม,“UP,PAPER,CAMP,ครั้งที่,1”,นักวิจัยสามารถส่งบทความตีพิมพ์,(Submission),จำนวน,15,ผลงาน,ภายใน,2,วัน,จัดโดยกองบริหารงานวิจัย

 

ตามที่ กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยให้กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมเพื่อสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและสามารถนำเทคนิคที่ได้รับจาการเข้าร่วมโครงการไปใช้ทางด้านการวิจัย ให้มีผลการดำเนินงานสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและเป็นผู้นำวิชาการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การนำมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่เวทีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและระดับสากล

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและส่ง manuscript 30 เรื่อง จาก 10 คณะ  จำนวน 37 ท่าน ที่พร้อมจะเข้าสู่สังเวียนการพัฒนาบทความจาก manuscript  เลือกวารสาร และพร้อม submission บทความ ขณะเดียวกันก็มีผู้สนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียน International paper เทคนิคและการเลือก International Journal ที่มีคุณภาพพร้อม Submission และโอกาสในการตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติในฐานข้อมูล Scopus และ ISI. กว่า 40 คน

โดยได้รับเกียรติ จากผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายและทำกิจกรรมการเขียนบทความ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบรรณาธิการวารสาร Walailak Journal of Science and Technology
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้จัดการวารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
  3. คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และนักวิชาการอิสระ

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล เป็นวิทยากรหลักในการพัฒนาบทความวิจัย และมีผู้เขียนเป็นกองหนุนโดยครั้งนี้วิทยากรหลักได้ออกแบบกิจกรรม ที่มีทั้งการผสมผสานกิจกรรมภาคบรรยายเรื่อง เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง “การนำอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าสู่สนามใหม่ของการวิจัย”  ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระบบวิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูประบบมหาวิทยาลัย   ที่ประชาคมวิจัยควรรับรู้และส่วนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาผลงานวิชาการของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยผ่านการตีพิมพ์ผลงาน

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ ได้แก่ การบรรยายและแนะนำ “เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความทั้งของไทย (TCI Thailand ) และสากล (ISI Scopus)   ก่อนเข้าสู่กิจกรรมในการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ที่มีทั้งการใช้เกมที่พัฒนาเพื่อกิจกรรมครั้งนี้ ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล พัฒนาขึ้น  อาทิ เกมแม่ลูกดกในการค้นหาและสร้างความโดดเด่นของบทความ  การ Pitching idea ในการเขียนบทความ ที่น่าสนใจคือกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดมุมมองให้นักวิจัยหลายท่านที่เดิมไม่ได้ส่ง manuscript ให้ทีมวิทยากรล่วงหน้า เกิด idea  ในการพัฒนาบทความเพิ่มเติมจากงานหลายท่าน

ทั้งนี้ ในวันแรก มีนักวิจัยที่สามารถส่งบทความในระบบฐานข้อมูล (TCI Thailand ) และสากล (ISI Scopus) ได้สำเร็จในเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง ได้แก่ ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย และนายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ จากคณะศิลปศาสตร์ทั้งสองท่าน โดยภายในงานก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน พร้อมข้อมูลและสาระเทคนิคที่ท่านวิทยากรสอดแทรกเข้าไปอย่างเต็มที่

ส่วนในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นกิจทำกิจกรรมเขียนบทความ โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 05.00 น. เขียนบทความและ นับว่าเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นมากเลยทีเดียวเพราะอัดแน่นด้วยเนื้อหาและวิธีการเขียนบทความ ทั้งยังต้องเขียนบทความและส่งในระบบภายใน 2 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้มีนักวิจัย ที่ Submission บทความได้สำเร็จ ในกิจกรรม “UP PAPER CAMP ครั้งที่ 1”


รวมทั้งสิ้น 15 บทความ โดยแบ่งเป็น


- บทความที่ส่งเข้าไปในวารสาร (Journal) ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ; Scopus จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่

1. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู คณะศิลปศาสตร์ Quartile: 2

2. ดร.รัตนา  ยาวิเลิง คณะศิลปะศาสตร์ Quartile: 2

3. ผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ Quartile: 2

4. ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Quartile: 2

5. ผศ.ดร.วาทิตา  ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   Quartile: 3

6. ผศ.ดร.คมกฤต  ตาชม คณะศิลปศาสตร์ Quartile: 3

7. ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ Quartile: 3

 

- บทความที่ส่งเข้าไปในวารสาร (Journal) ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ; ACI จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1. ผศ.ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต คณะศิลปศาสตร์

 

- บทความที่ส่งเข้าไปในวารสาร (Journal) ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ; TCI จำนวน 7 ผลงาน ได้แก่

1. นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์ TCI: 1

2. ผศ.ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงโต คณะศิลปศาสตร์ TCI: 1

3. รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ TCI: 1

4. นางสุกมล มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   TCI: 1

5. ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI: 1

6. ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ TCI: 1

7. นายรัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ TCI: 1

facebooktwitterline


ภาพ :   สมภพ ธุระพ่อค้า   
ข้อมูล/ข่าว :    สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   somphop.tu@up.ac.th   
11/10/2562 17:33:03น. 177
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน