แชร์ Twitter   
421
  

     รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน,เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ,ตำแหน่ง,อาจารย์,สังกัด,คณะทันตแพทยศาสตร์


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะสำเร็จการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้ใบระเบียน การศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการ พิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

- ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือโครงการฯ พิเศษ และไม่มีต้นสังกัด ไปใช้ทุน


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- สอบสัมภาษณ์


หลักเกณฑ์การบรรจุและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

หากได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จะได้รับอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน ดังนี้

- ได้รับอัตราเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 23,220 บาท

- ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ อัตราเดือนละ 30,000 บาท


วิธีสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามขั้นตอน ดังนี้

- บันทึกข้อมูลในระบบสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

- พิมพ์ใบสมัครจากระบบสมัครงาน

- ยื่นใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าทาี่ตรวจสอบ

- ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท ที่กองคลัง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

- ส่งใบสมัครงานและเอกสารหลักฐาน ที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ การสมัครงานจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 0 5446 6666 ต่อ 4756 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ 1041 กองการเจ้าหน้าที่


อ่านประกาศรับสมัคร http://www.dentistry.up.ac.th/application/includes/attch_file/pdf/news/ATTCH1026113744274.pdf 

เข้าสู่ระบบสมัครงาน http://app.personnel.up.ac.th/recruit/#!/position
ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/10/2562 23:21:36

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน