แชร์ Twitter 
483
   SDG

     คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด การนำเสนอโปรเตอร์ภาคนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (School of Allied Health Sciences, University of Phayao Presented Term Paper Poster by Medical Technology Students of Academic Year 2019)

คณะสหเวชศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ได้จัด,การนำเสนอโปรเตอร์ภาคนิพนธ์,โดย,นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์,ประจำปีการศึกษา,2562,(School,of,Allied,Health,Sciences,,University,of,Phayao,Presented,Term,Paper,Poster,by,Medical,Technology,Students,of,Academic,Year,2019)
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด การนำเสนอโปรเตอร์ภาคนิพนธ์ โดย นิสิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นใน วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรมของคณะ เพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ประกอบแผ่นภาพโปสเตอร์ มีนิสิตชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วม 57 คน มีโปสเตอร์ที่นำเสนอทั้งหมด 29 เรื่อง แบ่งเป็น สายสร้างเสริมสุขภาพ 17 เรื่อง สายวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 12 เรื่อง มีการประเมินคุณภาพการนำเสนอและคุณค่าทางวิชาการ โดยคณะกรรมการที่เป็นคณาจารย์ในหลักสูตร มีรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น 5 รางวัล เรียงลำดับตามผลการประเมินที่ดีที่สุดลดหลั่นกันลงมา สายละ 2 เรื่อง และลำดับที่ 3 ที่ดีที่สุดอีก 1 เรื่อง รางวัลที่ได้รับเป็นประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 500.- บาท ซึ่งทั้ง 5 เรื่องนี้ ทางคณะฯ จะส่งไปนำเสนอในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ต่อไป 
School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao presented term paper posters by Medical Technology (MT) students of academic year 2019 on October Wednesday 30, 2019 between 09.00 A.M. – 03.30 P.M. at the AHS activity lawn. Practicing oral presentation together with poster of research outcome were the objectives. There were 57 final year students in participation. The total posters were 29, which divided into 17 in health promotion tract and 12 in bio-physical science tract. The quality of presentation and academic merit was evaluated by committees from instructors of the MT program. Top 5 excellence posters, 2 from each tract and 1 from the top score of the third place were awarded certificate of excellence together with 500.- Baht money reward. All of these awarded posters will be sent to poster presentation event at the university level and further to the country level too.
ภาพ :   วสันต์ เงินชุ่ม และ นพดล เมืองซื่อ   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธนา หมั่นดี   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2562 10:59:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน