แชร์ Twitter 
259
   SDG

     รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุม The 2nd South East Asia Institute for Transformational Entrepreneurship (SEAITE) 2019 และ Designing Entrepreneurship Education Workshop for Educator

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์,เข้าร่วมงานประชุม,The,2nd,South,East,Asia,Institute,for,Transformational,Entrepreneurship,(SEAITE),2019,และ,Designing,Entrepreneurship,Education,Workshop,for,Educator,
วันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd South East Asia Institute for Transformational Entrepreneurship (SEAITE) 2019 (Think Tank) ของกลุ่มสถาบันการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี สหราชอาณาจักร สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ สอวช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงบริบท ด้านความเป็นผู้ประกอบการสำหรับการรับมือกับการศึกษาและอุตสาหกรรม 4.0 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประชุม SEAITE 2019 เป็นการรวมตัวของนักการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 7 ประเทศ อาทิ ประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สหราชอาณาจักร และประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี และกระชับสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบหลักสูตร/วิชาเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ (Designing Entrepreneurship Education Workshop for Educator)จัดโดย SUT Entrepreneurship (COE for Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี สหราชอาณาจักร เพื่อช่วยคณาจารย์ในการพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการสอน ซึ่ง เป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง SUT Entrepreneurship the International Centre for Transformational Entrepreneurship (ICTE),Coventry University โดยได้รับการสนับสนุน the World Technology Universities Network (WTUN) โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ศ.ดร.โจน ลอคเยอร์ และ ดร.ริชาร์ด ทอมลินส์ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินความเป็นผู้ประกอบการ


ภาพ :   อ. ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ. ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/10/2562 13:40:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน