แชร์ Twitter   
1603
  

นิสิตสาขา GIS คณะ ICT คว้ารางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตสาขา,GIS,คณะ,ICT,คว้ารางวัล,“นักศึกษา,IT,ที่มีคุณธรรม,จริยธรรมดีเด่น”,ประจำปีการศึกษา,2561

            ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภพ แพงวังทอง หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรพันธุ์ เรืองวงษ์งาม นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2561 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT 2019) และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(INCIT 2019) ณ ห้องจัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานครฯ


             ซึ่งรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษา    ที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ 
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 11:14:49

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน