แชร์ Twitter 
684
   SDG

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญา กว่า ๒๐๐ คน รับการติดตามประเมิน ชม เชียร์ ช่วย โครงการ“บูรณาการวิจัยโครงการ ๑ คณะ ๑ โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์,มหาวิทยาลัยพะเยา,ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม,,กำนันตำบลบ้านต๋อม,ผู้ใหญ่บ้าน,ประธาน,อสม.,อสม,ครูภูมิปัญญา,กว่า,๒๐๐,คน,รับการติดตามประเมิน,ชม,เชียร์,ช่วย,โครงการ“บูรณาการวิจัยโครงการ,,๑,คณะ,๑,โมเดล,คณะพยาบาลศาสตร์,ปีงบประมาณ,๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญา หมูที่ ๑-๑๘ จำนวน ๒๐๐ ท่าน รับการติดตามประเมิน ชม เชียร์ ช่วย โครงการบูรณาการวิจัยโครงการ  ๑ คณะ ๑ โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดย ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ วิมลมาศ  จันทร์เชื้อ หัวหน้าโครงการ ดร.พิทักษพงศ์ ปันต๊ะ ผู้ร่วมโครงการ  คุณสมเกียรติ วงศ์กลม  คุณพลาวัน สรรพานิช  โดยทีมผู้ประเมินประกอบด้วย อาจารย์ ดร.มารุต  แก้ววงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจารย์  ทันตแพทย์  อุทัยวรรณ  กาญจนกามล คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร. ธนาทิพย์   จันทร์คง  คณะวิศวกรรมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน และการที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้มหาวิทยาลัยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ทุกคณะ ลงพื้นที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการ ในตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา โดยส่งอาจารย์นักวิจัย และนิสิต  ลงพื้นที่เพื่อร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาและต่อยอดความรู้ เกิดเป็นการสร้างงาน และรายได้ให้กับชุมชน โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนางานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม  กำนันตำบลบ้านต๋อม ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม ครูภูมิปัญญา กว่า ๒๐๐ คน รับการติดตามประเมิน ชม เชียร์ ช่วย โครงการบูรณาการวิจัยโครงการ  ๑ คณะ ๑ โมเดล คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ภาพ :   อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/11/2562 19:50:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน