แชร์ Twitter 
670
   SDG

     คณะนิติศาสตร์ นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ

คณะนิติศาสตร์,นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ,1,คณะ,1,สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน อำเภอเชียงม่วน (ตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง) ประมาณ 200 คนได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐสถาพร, ดร.ดารินทร อินทับทิม และอาจารย์ ปณิธาน ประมูล คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการของโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ คณะนิติศาสตร์ โมเดลกฎหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ณ วัดท่าฟ้าใต้ อำเภอเชียงม่วน ทั้งนี้ ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ หัวหน้าโครงการและรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วย รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ผู้ร่วมวิจัย, อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ผู้ช่วยคณบดี, นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่และทีมตัวแทนนิสิตปี 4 คณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจปัญหาในพื้นที่ และแนวทางการนำเอากฎหมายมาป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยทำให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงความรู้กฎหมายได้สะดวกและง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถนำเอากฎหมายไปแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนที่ได้รับมอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมายที่จะนำเอาความรู้ไปแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านของตน ซึ่งคณะนิติศาสตร์จะได้ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไป ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/11/2562 9:15:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน