แชร์ Twitter 
1108
   SDG

     มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยาให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โดยมี ทันตแพทย์สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล ทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล และอาจารย์ ทันตแพทย์พิชิต งามวรรณกุล ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

        โดยรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานของคณะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจัดการเรียนการสอน จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และบริการทางทันตกรรมแก่ภาคประชาชน ตลอดจนความพร้อมของอาคารสถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ และวัสดุต่างๆ ต่อด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับ “ทันตกรรมครอบครัว” โดย ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษซึ่งเป็นจุดเด่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ดำเนินการควบคู่กับ “โครงการ 1 คณะ 1 signature” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อบูรณาการการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และงานวิจัย ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

 

        ภายหลังการนำเสนอจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมนี้คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ในฐานะตัวแทนวิชาชีพได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างดี และในช่วงท้ายของการตรวจประเมินฯ ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ได้นำคณะกรรมการตรวจประเมินฯเยี่ยมชมสถานที่ และระบบการทำงานในภาคปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยได้ให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิกอีกด้วย


ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา: http://www.dentistry.up.ac.th/readnews/read/301 
โซเชียลมีเดีย: www.facebook.com/DentPhayaoภาพ :   อาจารย์ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน , ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ทันตแพทย์ ดร.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2562 20:53:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน