แชร์ Twitter 
558
   SDG

     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมป่ากลาง,จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน โดย ผู้ช่วยอธิการบดี 
ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และหัวหน้างานรับเข้าศึกษา นางสาววิไลลักษณ์ ครุฑปาน บรรยายเรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะครูจำนวน 4 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2562 11:15:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน