แชร์ Twitter   
285
  

     ขอความร่วมมือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน กรอกแบบสอบถาม "พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา" ภายในวันนี้จนถึงวันที่13 พฤศจิกายน 2562

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอความร่วมมือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน กรอกแบบสอบถาม "พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา" ภายในวันนี้จนถึงวันที่13 พฤศจิกายน 2562

ลิงค์แบบสอบถาม


หรือแสกน QR Code

(จัดทำโดย นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารชั้นปีที่3 )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ต่อ. 1508
อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว
ดร. ณปภา สุวรรณรงค์ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 11:10:53

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน